Úvod

Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava-definícia

Názov spoločenstva: 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava

Sídlo spoločenstva: 900 31 Stupava, Hlavná 9

IČO: 42357861, DIČ: 2024024288

Banka: SLSP, a.s. , č. účtu: 5069572106/0900

(IBAN: SK92 0900 0000 0050 6957 2106, BIC: GIBASKBX)

Forma spoločenstva:

Spoločenstvo s právnou subjektivitou evidované podľa Zákona č.97/2013 Z.z.

Dátum zápisu do registra: 07.01.2014

Potvrdenie zápisu spoločenstva .pdf
Potvrdenie o pridelení IČO .pdf

(Pôvodne:Urbárska spoločnosť Stupava, Pozemkové spoločenstvo evidované podľa zák. č. 181/1995 Z. z. - §10 (bez právnej subjektivity) z 29.02.1996)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nižšie uvedené štatutárne orgány sú platné od 21.12.2018 

------------------------------------------------------------------------------

Bývalé štatutárne orgány:

Výbor:   

  • Anna Majtanová- predseda
  • Ing. Stanislav Polák - podpredseda
  • Ing.Marek Petráš

Dozorná rada:

  • Ing. Ivan Vanek - predseda
  • Zuzana Tomeková - člen
  • Ing. Ján Zárecký
Konanie za spoločenstvo: Anna Majtanová,

 Výbor Urbárskej spoločnosti Stupava zároveň uverejňuje Zoznam nezistených vlastníkov nehnuteľností z LV 4696." 

Oznámenia

Názov dokumentu Dátum pridania
Zápisnica z 9.5.2011 - - pdf    [0 B] 13.05.2011
História Urbáru v Stupave - - pdf    [0 B] 04.05.2012
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
Zápisnica z valného zhromaždenia 25.10.2013 - - -  
Tender na prenájom polno.pôdy - - pdf    [0 B]  
Súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy - - pdf    [0 B]  
Nájomné zmluvy - - -  
Záznam z VZ 2019/12/06 - - -  
Záznam z VZ 2019/12/06 - - pdf    [0 B]  
- - -  
Zápisnica - - pdf    [0 B]  

AKTUÁLNE!

 

 

 

Stanovisko Okresného úradu Malacky

 

Na valnom zhromaždení konanom 02.12.2016 oznámil doterajší predseda UPS Stupava ing. Peter Balog, že v ďalšom volebnom období  (nasledujúce 3 roky) nebude kandidovať z rodinných dôvodov na funkciu člena výboru UPS Stupava. Tak isto prezentovala aj ďalšia členka výboru Zuzana Tomeková. Keďže nikto z prítomných neprejavil záujem kandidovať do výboru, nastala patová situácia a bol požiadaný predseda dozornej komisie ing. Stanislav Polák, aby doviedol spoločnosť  k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a k vymenovaniu nového funkčného výboru (5 členov)

Bol požiadaný Okresný úrad, odbor lesného a vodného hospodárstva Malacky v zmysle stanov a platných právnych predpisov o stanovenie ďalšieho postupu a chodu UPS Stupava.


Kancelária Urbárskeho pozemkového spoločenstva nemá sídlo

Kancelária bola zrušená a v súčastnosti neexistujú ani úradné hodiny.


Dôležité linky

 

Úradné hodiny

!Zmena! od 01.09.2015

Nie je zriadená kancelária UPS!

(v nevyhnutných prípadoch) volajte:

0907 433 030 - Majtanová Anna

 

-------------------------------------

Prečítajte si!

Článok do Podpajštúnskych zvestí k Valnému zhromaždeniu Urbárskej spoločnosti, ktorá sa bude konať 25.10.2013

Článok do Stupavských novín 09.2015 k Valnému zhromaždeniu Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorá sa bude konať 06.11.2015